Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działania i kompetencje

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949). Celem wychowania przedszkolnego jest:

a) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
b) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
c) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
d) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
e) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
f) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
g) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym   oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
h) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
i) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
j) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. 
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3.  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7.  Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8.  Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:

a) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
c) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Guzek
    data wytworzenia: 2012-03-07
  • opublikował: Paulina Rupniewska
    data publikacji: 2014-10-22 13:53
  • zmodyfikował: Ewa Kryńska
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1219
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-18 14:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Przedszkole Publiczne w Młochowie

Źródlana 3
05-831 Młochów

REGON: 013000286

Dane kontaktowe

tel. +48 22 729 90 19

e-mail : przedszkolemlochow@wp.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7.00 do 17.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 34754
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-31 16:23

Stopka strony